NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ – CÔNG NHÂN VIÊN  CÔNG TY

 

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
I BAN GIÁM ĐỐC
1 Nguyễn Mạnh Trường Chủ Tịch HĐQT KS. Giao thông
3 Chu văn Thiệu Phó Chủ Tịch HĐQT KS. Kinh tế dây dựng
4 Phan Minh Chủ Giám đốc KS. Kinh tế dây dựng
5 Bùi Thị Thu Phượng P. Giám đốc KS. Giao thông
II PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
1 Nguyễn Thị Nhiễu Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế
2 Nguyễn Thị Huyền Kế toán viên Cử nhân kinh tế
3 Nguyễn Thị Huê Kế toán viên TC.Kế toán
4 Vũ Thị Diệp Kế toán viên
5 Bùi Thị Thu Nga Thủ quỹ TC.Kế toán
6 Nguyễn Thị Lan Anh Kế toán viên Kế Toán CT
III PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Nguyễn Ngọc Hiếu Trưởng phòng Kế toán
2 Phạm Tú Trậm IT KS Tin học
3 Nguyễn Thị Hải CB.LĐTL TC.Kế toán
IV PHÒNG VẬT TƯ
1 Lương Thị Hòa Trưởng ban Kiểm soát Cử nhân kinh tế
2 Trần Thị Thùy CB vật tư TC.Kế toán
3 Hoàng Thị Hương CB vật tư TC.Kế toán
V PHÒNG THIẾT BỊ
1 Nguyễn Ngọc Đàm Trưởng phòng KS. Xây dựng
2 Nguyễn Giang Thoan Phó phòng KS. Cơ khí
3 Vũ Thị Nam Nhân viên TC.Kế toán
VI PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
1 Vũ Lục Quân CHT CT
2 Lê Kim Nghĩa Phó Phòng kế hoạch KS. Xây dựng
3 Dương Thu Trang CBKT KS. Xây dựng
4 Hồ Sỹ An CBKT KS. Xây dựng
5 Hà Tuấn Anh CBKT KS. Xây dựng
6 Võ Thành Nhựt  CBKT KS. Xây dựng
VII TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM
1 Võ Văn Cường Trưởng TTTN KS. Xây dựng
2 Vũ Mạnh Hằng Phó phòng TTTN KS. Xây dựng
3 Lương Quốc Khanh Thí nghiệm viên KS. Xây dựng
4 Nguyễn Ngọc Quang Thí nghiệm viên CĐ. Xây dựng
5 Trần Tuấn Minh Thí nghiệm viên CĐ. Xây dựng
6 Đỗ Vĩ Tuyến Thí nghiệm viên TC. Cầu đường
7 Vũ Văn Tuấn Thí nghiệm viên TC. Thí nghiệm
VIII BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG
1 Dương Anh Tuấn Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
2 Nguyễn Văn Trường Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
3 Vũ Ngọc Hân Chỉ huy trưởng KS.Giao thông
4 Dương Văn Bình Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
5 Nguyễn Đình Tý Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
6 Lê Quang Hoài Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
7 Phạm Công Bình Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
8 Vũ Văn Dũng Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
9 Dương Xuân Tiến Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
10 Vũ Văn Tuấn Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
11 Vũ Văn Thiêm Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
12 Đỗ Công Bằng Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
13 Vũ Tuấn Hưng Chỉ huy trưởng KS.Giao thông
14 Phan Phước Tuyên Chỉ huy trưởng KS. Xây dựng
15 Trần Thiên Triệu Chỉ huy trưởng KS. Xây dựng
16 Lê Văn Minh CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
17 Nguyễn Ngọc Tân CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
18 Trịnh Văn Huần CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
19 Nguyễn Văn Bình CB.Kỹ thuật ĐH. Bách khoa
20 Mai Văn Tam CB.Kỹ thuật KS. Thủy lợi
21 Phùng Duy Quang CB.Kỹ thuật KS. Cầu đường
22 Lê Hoàng Lộc CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
23 Bùi Trọng Diễn KT công trường Cử nhân Kinh tế
24 Bùi Quang Tuân CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
25 Đào Xuân Thuần CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
26 Phạm Xuân Thắng CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
27 Nguyễn Quang Khải CB.Kỹ thuật KS. Xây dựng
28 Lê Huy Phan CB.Kỹ thuật CĐ. Giao thông
29 Lê Hoài Nam CB.Kỹ thuật KS. Cấp thoát nước
30 Trần Văn Xuân CB.Kỹ thuật KS. Xây dựng
31 Thái Bá Đức CB.Kỹ thuật KS. Xây dựng
32 Nguyễn Văn Sỹ CB.Kỹ thuật TC.Giao thông
33 Nguyễn Văn Thắng CB.Kỹ thuật TC.Xây dựng